Khóa Học Trực Tuyến CompTIA Server+

Khóa học gồm có 2 phân là Comptia Server + SK0-003 và SK0-004, mỗi học phần học trong 3 tháng. Phần 1 SK0-003 sẽ học trong 3 tháng đầu tiên, khi các bạn học và làm hết các lab, xuất báo cáo sẽ qua học phần 2 là SK0-004 để học trong 3 tháng cònContinue reading “Khóa Học Trực Tuyến CompTIA Server+”